Inspektioner av privata tandvårdskliniker

Just nu genomför IVO inspektioner av ett 50-tal privata tandvårdsmottagningar runtom i Sverige.

Inspektionen görs med kort varsel och IVOs utlåtande blir en offentlig handling som kan begäras ut av media.

Enligt IVO förekommer brister bl a i de privata klinikernas ledningssystem, journalföring och remisshantering. Syftet med inspektionen är att kontrollera hur verksamheten uppfyller alla de lagkrav som ställs på en tandläkarmottagning. En okulär besiktning av kliniken sker.  IVOs mål med inspektionerna är att öka patientsäkerheten och kvaliteten inom tandvården.

Inspektionen utförs av två tjänstemän från IVO. De intervjuar verksamhetschef, behandlande tandläkare, samt den tandsköterska som ansvarar för vårdhygien. Journaler begärs ut och journalföringen granskas.

Särskild tyngdpunkt läggs på:

  • Patientsäkerhet
  • Ledningssystem
  • Kompetens
  • Trygghet-Akutrutiner
  • Dokumentation-journalföring
  • Hygien
  • Läkemedelshantering

TEVs styrelse vill påminna TEVs medlemmar om vikten av att vi alla ser över våra rutiner och lever upp till de krav som ställs – särskilt avseende systematiskt kvalitetsarbete, avvikelsehantering och rutiner för egenkontroll. En patientsäkerhetsberättelse skall skrivas varje år.

På Socialstyrelsens hemsida finns en handbok om gällande lagstiftning: ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. Det finns också färdiga system att köpa med mallar. Det är dock viktigt att sätta sig in i vad som krävs, och tänka utifrån den egna verksamhetens behov. Man ska kunna uppvisa en genomtänkt strategi, ett säkerhetstänk samt ett system för kontinuerlig verksamhetsförbättring. Det är också bra att se över gällande hygienföreskrifter.